White hand icons

white stop 3 iconwhite stop 3
white thumbs up 2 iconthumbs up 2
white thumbs up iconthumbs up
white thumbs down iconthumbs down
white so so iconso so icon
white one finger iconone finger
white clenched fist iconclenched fist
white whole hand iconwhole hand
white four fingers iconfour fingers

white finger and thumb iconfinger and thumb
white three fingers iconthree fingers
white two fingers icontwo fingers
white two hands icontwo hands
white applouse iconapplouse icon