White gamble icons

white hearts iconhearts
white dice icondice
white clover iconclover
white spades iconspades icon
white joker iconjoker
white chip iconwhite chip
white cards iconcards
white win iconwin
white diamonds icondiamonds

white clubs iconwhite clubs icon
white slot machine iconslot machine icon