White exclamation icons

white error 3 iconwhite error 3
white error 4 iconerror 4 icon
white alert iconalert
white warning 2 iconwarning 2
white warning 4 iconwarning 4
white warning iconwarning
white warning 5 iconwarning 5
white error iconerror icon
white warning 3 iconwhite warning 3

white warning 28 iconwhite warning 28
white warning 6 iconwarning 6
white error 2 iconwhite error 2
white warning 7 iconwhite warning 7
white warning 8 iconwarning 8
white exclamation iconexclamation