White debug icons

white external link iconexternal link
white bug iconwhite bug
white watch iconwatch
white copy link iconcopy link
white open in browser iconopen in browser
white console iconwhite console
white outline iconoutline
white variable iconvariable icon