Indigo touchscreen icons

indigo two finger double tap 2 icontwo finger double tap 2
indigo rotate clockwise 2 iconrotate clockwise 2
indigo tap icontap
indigo rotate clockwise iconrotate clockwise icon
indigo rotate counter clockwise 2 iconrotate counter clockwise 2
indigo double tap icondouble tap
indigo tap 2 icontap 2
indigo two finger double tap iconindigo two finger double tap
indigo tap and hold 2 icontap and hold 2

indigo drag up icondrag up
indigo two finger swipe down 2 iconindigo two finger swipe down 2
indigo vertical drag 2 iconvertical drag 2
indigo drag down icondrag down
indigo vertical drag iconvertical drag
indigo drag left icondrag left
indigo horizontal swipe 2 iconindigo horizontal swipe 2
indigo drag down 2 iconindigo drag down 2
indigo horizontal drag iconhorizontal drag
indigo drag up 2 icondrag up 2
indigo drag right 2 icondrag right 2
indigo flick down 2 iconflick down 2
indigo flick down iconflick down
indigo flick right iconflick right
indigo two finger omnidirectional swipe icontwo finger omnidirectional swipe
indigo omnidirectional drag iconomnidirectional drag
indigo triple tap 2 icontriple tap 2
indigo spread 2 iconspread 2
indigo omnidirectional flick iconomnidirectional flick
indigo pinch 2 iconpinch 2
indigo horizontal drag 2 iconhorizontal drag 2
indigo two finger triple tap icontwo finger triple tap icon
indigo omnidirectional drag 2 iconindigo omnidirectional drag 2 icon
indigo two finger triple tap 2 icontwo finger triple tap 2 icon
indigo drag left 2 icondrag left 2
indigo swipe up iconswipe up icon
indigo omnidirectional flick 2 iconomnidirectional flick 2
indigo two finger horizontal swipe 2 icontwo finger horizontal swipe 2
indigo rotate counter clockwise iconrotate counter clockwise
indigo two finger swipe right icontwo finger swipe right
indigo vertical flick 2 iconvertical flick 2
indigo horizontal flick 2 iconhorizontal flick 2
indigo pinch iconpinch
indigo swipe left iconswipe left icon
indigo swipe right iconswipe right
indigo spread iconspread
indigo swipe up 2 iconswipe up 2
indigo swipe down iconswipe down
indigo swipe right 2 iconswipe right 2
indigo tap and hold icontap and hold
indigo two finger tap icontwo finger tap
indigo two finger swipe left 2 icontwo finger swipe left 2 icon

  1. Pages
  2. 1