Indigo touchscreen icons

indigo two finger double tap 2 icontwo finger double tap 2
indigo tap icontap icon
indigo rotate clockwise 2 iconrotate clockwise 2
indigo double tap icondouble tap icon
indigo rotate clockwise iconindigo rotate clockwise
indigo rotate counter clockwise 2 iconrotate counter clockwise 2
indigo tap 2 icontap 2 icon
indigo two finger double tap icontwo finger double tap
indigo tap and hold 2 icontap and hold 2

indigo drag up icondrag up
indigo vertical drag 2 iconvertical drag 2
indigo drag down icondrag down
indigo drag down 2 icondrag down 2
indigo vertical drag iconvertical drag
indigo drag left icondrag left
indigo two finger swipe down 2 icontwo finger swipe down 2
indigo drag up 2 icondrag up 2
indigo horizontal drag iconhorizontal drag
indigo drag right 2 icondrag right 2
indigo horizontal swipe 2 iconhorizontal swipe 2
indigo flick down 2 iconflick down 2
indigo flick down iconflick down
indigo pinch 2 iconpinch 2
indigo two finger omnidirectional swipe iconindigo two finger omnidirectional swipe
indigo flick right iconflick right
indigo drag left 2 iconindigo drag left 2 icon
indigo omnidirectional drag iconomnidirectional drag
indigo two finger triple tap 2 icontwo finger triple tap 2
indigo omnidirectional flick iconomnidirectional flick
indigo spread 2 iconspread 2 icon
indigo triple tap 2 iconindigo triple tap 2
indigo two finger horizontal swipe 2 icontwo finger horizontal swipe 2
indigo omnidirectional drag 2 iconomnidirectional drag 2
indigo two finger triple tap icontwo finger triple tap
indigo two finger swipe right icontwo finger swipe right
indigo horizontal drag 2 iconhorizontal drag 2
indigo omnidirectional flick 2 iconomnidirectional flick 2
indigo vertical flick 2 iconvertical flick 2
indigo horizontal flick 2 iconhorizontal flick 2
indigo swipe up iconswipe up
indigo rotate counter clockwise iconrotate counter clockwise
indigo pinch iconpinch
indigo swipe left iconswipe left icon
indigo swipe right iconindigo swipe right
indigo swipe down iconswipe down
indigo spread iconspread
indigo swipe up 2 iconswipe up 2
indigo tap and hold icontap and hold
indigo swipe right 2 iconswipe right 2
indigo two finger tap icontwo finger tap
indigo two finger swipe left 2 iconindigo two finger swipe left 2 icon

  1. Pages
  2. 1