Guacamole green gamble icons

guacamole green hearts iconhearts
guacamole green dice icondice
guacamole green clover iconclover
guacamole green spades iconspades
guacamole green joker iconjoker
guacamole green chip iconchip
guacamole green cards iconcards icon
guacamole green win iconwin
guacamole green clubs iconguacamole green clubs

guacamole green diamonds iconguacamole green diamonds
guacamole green slot machine iconslot machine