Orange touchscreen icons

orange two finger double tap 2 icontwo finger double tap 2 icon
orange rotate clockwise 2 iconrotate clockwise 2
orange tap icontap
orange rotate clockwise iconrotate clockwise
orange rotate counter clockwise 2 iconorange rotate counter clockwise 2 icon
orange double tap icondouble tap
orange two finger double tap icontwo finger double tap
orange flick down iconflick down
orange drag up icondrag up

orange tap 2 icontap 2
orange swipe up iconswipe up
orange tap and hold 2 icontap and hold 2
orange drag left icondrag left icon
orange drag down icondrag down
orange flick right iconflick right
orange two finger triple tap icontwo finger triple tap
orange rotate counter clockwise iconrotate counter clockwise
orange two finger swipe down 2 icontwo finger swipe down 2
orange vertical drag iconorange vertical drag
orange drag down 2 icondrag down 2
orange vertical drag 2 iconvertical drag 2
orange drag up 2 icondrag up 2
orange horizontal drag iconhorizontal drag
orange drag right 2 icondrag right 2
orange horizontal swipe 2 iconhorizontal swipe 2
orange two finger swipe right icontwo finger swipe right
orange flick down 2 iconflick down 2
orange triple tap 2 icontriple tap 2
orange pinch 2 iconorange pinch 2
orange two finger omnidirectional swipe icontwo finger omnidirectional swipe
orange spread 2 iconspread 2
orange two finger horizontal swipe 2 icontwo finger horizontal swipe 2
orange horizontal drag 2 iconhorizontal drag 2
orange omnidirectional drag iconomnidirectional drag
orange omnidirectional drag 2 iconomnidirectional drag 2
orange omnidirectional flick iconomnidirectional flick icon
orange drag left 2 icondrag left 2
orange two finger triple tap 2 iconorange two finger triple tap 2 icon
orange vertical flick 2 iconvertical flick 2
orange omnidirectional flick 2 iconorange omnidirectional flick 2
orange swipe left iconswipe left
orange horizontal flick 2 iconhorizontal flick 2
orange swipe right iconswipe right
orange tap and hold icontap and hold
orange swipe down iconswipe down
orange two finger tap icontwo finger tap icon
orange swipe up 2 iconswipe up 2
orange pinch iconorange pinch
orange spread iconspread icon
orange swipe right 2 iconorange swipe right 2
orange two finger swipe left 2 icontwo finger swipe left 2

  1. Pages
  2. 1