Orange touchscreen icons

orange two finger double tap 2 icontwo finger double tap 2
orange rotate clockwise 2 iconorange rotate clockwise 2
orange tap icontap
orange rotate clockwise iconrotate clockwise
orange rotate counter clockwise 2 iconrotate counter clockwise 2
orange double tap icondouble tap
orange tap 2 icontap 2
orange two finger double tap icontwo finger double tap
orange tap and hold 2 icontap and hold 2

orange drag up icondrag up
orange two finger swipe down 2 iconorange two finger swipe down 2 icon
orange vertical drag 2 iconvertical drag 2
orange drag left icondrag left
orange drag down icondrag down icon
orange drag down 2 icondrag down 2
orange horizontal swipe 2 iconhorizontal swipe 2
orange vertical drag iconvertical drag
orange horizontal drag iconhorizontal drag
orange drag up 2 icondrag up 2
orange flick down iconflick down
orange drag right 2 icondrag right 2
orange flick down 2 iconflick down 2
orange flick right iconflick right
orange omnidirectional drag iconomnidirectional drag
orange two finger omnidirectional swipe icontwo finger omnidirectional swipe
orange triple tap 2 icontriple tap 2
orange spread 2 iconspread 2
orange pinch 2 iconpinch 2 icon
orange omnidirectional flick iconomnidirectional flick
orange horizontal drag 2 iconhorizontal drag 2
orange two finger triple tap iconorange two finger triple tap icon
orange swipe up iconswipe up
orange omnidirectional drag 2 iconomnidirectional drag 2 icon
orange drag left 2 iconorange drag left 2
orange two finger triple tap 2 icontwo finger triple tap 2
orange rotate counter clockwise iconrotate counter clockwise
orange omnidirectional flick 2 iconomnidirectional flick 2
orange vertical flick 2 iconorange vertical flick 2
orange two finger horizontal swipe 2 icontwo finger horizontal swipe 2
orange two finger swipe right icontwo finger swipe right
orange horizontal flick 2 iconorange horizontal flick 2
orange swipe left iconswipe left
orange pinch iconpinch icon
orange swipe right iconswipe right
orange swipe up 2 iconswipe up 2
orange spread iconspread
orange swipe down iconswipe down
orange swipe right 2 iconswipe right 2
orange tap and hold iconorange tap and hold
orange two finger tap icontwo finger tap
orange two finger swipe left 2 icontwo finger swipe left 2

  1. Pages
  2. 1