Orange touchscreen icons

orange two finger double tap 2 icontwo finger double tap 2
orange rotate clockwise 2 iconrotate clockwise 2
orange rotate clockwise iconrotate clockwise icon
orange tap icontap
orange rotate counter clockwise 2 iconrotate counter clockwise 2 icon
orange double tap icondouble tap
orange two finger double tap icontwo finger double tap
orange drag up icondrag up
orange tap 2 icontap 2

orange swipe up iconswipe up
orange drag left iconorange drag left
orange flick down iconflick down
orange drag down icondrag down
orange tap and hold 2 icontap and hold 2
orange two finger triple tap icontwo finger triple tap
orange vertical drag iconorange vertical drag
orange flick right iconorange flick right icon
orange rotate counter clockwise iconrotate counter clockwise
orange drag down 2 iconorange drag down 2
orange two finger swipe down 2 icontwo finger swipe down 2
orange vertical drag 2 iconvertical drag 2
orange drag up 2 icondrag up 2
orange horizontal drag iconhorizontal drag
orange horizontal swipe 2 iconhorizontal swipe 2
orange drag right 2 icondrag right 2
orange two finger swipe right icontwo finger swipe right
orange flick down 2 iconorange flick down 2
orange triple tap 2 icontriple tap 2
orange two finger omnidirectional swipe iconorange two finger omnidirectional swipe icon
orange omnidirectional drag iconomnidirectional drag
orange pinch 2 iconpinch 2
orange omnidirectional flick iconomnidirectional flick
orange spread 2 iconspread 2
orange two finger horizontal swipe 2 icontwo finger horizontal swipe 2 icon
orange omnidirectional drag 2 iconomnidirectional drag 2
orange two finger triple tap 2 icontwo finger triple tap 2
orange horizontal drag 2 iconorange horizontal drag 2
orange omnidirectional flick 2 iconomnidirectional flick 2
orange drag left 2 icondrag left 2
orange vertical flick 2 iconvertical flick 2
orange swipe left iconswipe left
orange horizontal flick 2 iconhorizontal flick 2
orange swipe right iconswipe right
orange tap and hold icontap and hold
orange swipe down iconswipe down icon
orange pinch iconpinch
orange two finger tap icontwo finger tap
orange swipe up 2 iconswipe up 2
orange spread iconspread icon
orange swipe right 2 iconswipe right 2
orange two finger swipe left 2 icontwo finger swipe left 2

  1. Pages
  2. 1