Orange touchscreen icons

orange two finger double tap 2 icontwo finger double tap 2
orange rotate clockwise 2 iconrotate clockwise 2
orange tap iconorange tap
orange rotate clockwise iconrotate clockwise
orange rotate counter clockwise 2 iconrotate counter clockwise 2
orange double tap icondouble tap
orange two finger double tap icontwo finger double tap
orange drag up icondrag up
orange tap 2 icontap 2

orange drag left icondrag left
orange swipe up iconswipe up
orange drag down iconorange drag down
orange two finger triple tap icontwo finger triple tap
orange flick down iconflick down
orange vertical drag iconvertical drag
orange tap and hold 2 icontap and hold 2 icon
orange flick right iconflick right icon
orange two finger swipe down 2 iconorange two finger swipe down 2
orange rotate counter clockwise iconorange rotate counter clockwise icon
orange vertical drag 2 iconvertical drag 2
orange horizontal swipe 2 iconhorizontal swipe 2
orange drag down 2 icondrag down 2
orange drag up 2 icondrag up 2
orange horizontal drag iconhorizontal drag
orange two finger swipe right icontwo finger swipe right
orange flick down 2 iconflick down 2
orange drag right 2 icondrag right 2
orange triple tap 2 icontriple tap 2
orange omnidirectional drag iconorange omnidirectional drag
orange omnidirectional flick iconomnidirectional flick icon
orange two finger omnidirectional swipe icontwo finger omnidirectional swipe
orange pinch 2 iconpinch 2
orange spread 2 iconspread 2
orange horizontal drag 2 iconhorizontal drag 2
orange omnidirectional flick 2 iconomnidirectional flick 2
orange drag left 2 icondrag left 2
orange two finger triple tap 2 iconorange two finger triple tap 2
orange omnidirectional drag 2 iconomnidirectional drag 2
orange vertical flick 2 iconvertical flick 2 icon
orange two finger horizontal swipe 2 iconorange two finger horizontal swipe 2
orange horizontal flick 2 iconhorizontal flick 2
orange swipe left iconswipe left
orange swipe right iconswipe right
orange tap and hold icontap and hold
orange swipe down iconswipe down
orange two finger tap icontwo finger tap
orange pinch iconpinch icon
orange swipe up 2 iconswipe up 2
orange spread iconspread
orange swipe right 2 iconswipe right 2
orange two finger swipe left 2 icontwo finger swipe left 2

  1. Pages
  2. 1