Orange touchscreen icons

orange two finger double tap 2 iconorange two finger double tap 2
orange tap icontap
orange rotate clockwise 2 iconrotate clockwise 2 icon
orange double tap icondouble tap
orange rotate clockwise iconorange rotate clockwise
orange rotate counter clockwise 2 iconrotate counter clockwise 2
orange tap 2 icontap 2
orange two finger double tap iconorange two finger double tap
orange vertical drag 2 iconvertical drag 2

orange drag down 2 icondrag down 2 icon
orange drag down icondrag down
orange tap and hold 2 icontap and hold 2 icon
orange two finger swipe down 2 icontwo finger swipe down 2 icon
orange horizontal drag iconhorizontal drag icon
orange vertical drag iconvertical drag
orange drag up icondrag up
orange drag left icondrag left
orange drag up 2 icondrag up 2
orange horizontal swipe 2 iconhorizontal swipe 2
orange flick down 2 iconflick down 2 icon
orange drag right 2 iconorange drag right 2
orange flick down iconflick down
orange two finger omnidirectional swipe icontwo finger omnidirectional swipe
orange pinch 2 iconorange pinch 2
orange two finger triple tap 2 icontwo finger triple tap 2
orange omnidirectional drag iconorange omnidirectional drag
orange drag left 2 icondrag left 2
orange spread 2 iconspread 2
orange two finger horizontal swipe 2 icontwo finger horizontal swipe 2
orange flick right iconflick right
orange triple tap 2 icontriple tap 2
orange omnidirectional flick iconomnidirectional flick
orange omnidirectional drag 2 iconomnidirectional drag 2
orange two finger swipe right icontwo finger swipe right
orange two finger triple tap icontwo finger triple tap
orange horizontal drag 2 iconhorizontal drag 2
orange omnidirectional flick 2 iconomnidirectional flick 2
orange vertical flick 2 iconorange vertical flick 2
orange horizontal flick 2 iconhorizontal flick 2
orange swipe up iconswipe up
orange rotate counter clockwise iconrotate counter clockwise
orange pinch iconpinch
orange swipe left iconswipe left icon
orange swipe right iconswipe right
orange swipe down iconswipe down
orange spread iconspread
orange swipe up 2 iconswipe up 2
orange swipe right 2 iconswipe right 2
orange tap and hold icontap and hold
orange two finger swipe left 2 icontwo finger swipe left 2
orange two finger tap icontwo finger tap

  1. Pages
  2. 1