Orange touchscreen icons

orange two finger double tap 2 icontwo finger double tap 2
orange rotate clockwise 2 iconrotate clockwise 2
orange tap icontap
orange rotate clockwise iconrotate clockwise icon
orange rotate counter clockwise 2 iconrotate counter clockwise 2
orange double tap icondouble tap
orange two finger double tap icontwo finger double tap
orange drag up icondrag up
orange tap 2 icontap 2

orange swipe up iconswipe up
orange drag left icondrag left
orange drag down icondrag down icon
orange two finger triple tap icontwo finger triple tap
orange flick down iconflick down icon
orange vertical drag iconvertical drag
orange flick right iconflick right
orange tap and hold 2 icontap and hold 2
orange two finger swipe down 2 icontwo finger swipe down 2
orange rotate counter clockwise iconrotate counter clockwise
orange vertical drag 2 iconvertical drag 2
orange two finger swipe right icontwo finger swipe right
orange drag up 2 icondrag up 2
orange drag down 2 icondrag down 2
orange horizontal swipe 2 iconhorizontal swipe 2
orange horizontal drag iconhorizontal drag icon
orange flick down 2 iconflick down 2
orange drag right 2 icondrag right 2
orange triple tap 2 icontriple tap 2
orange omnidirectional drag iconomnidirectional drag
orange two finger omnidirectional swipe icontwo finger omnidirectional swipe
orange omnidirectional flick iconorange omnidirectional flick
orange pinch 2 iconpinch 2
orange spread 2 iconspread 2
orange horizontal drag 2 iconhorizontal drag 2
orange omnidirectional flick 2 iconorange omnidirectional flick 2
orange drag left 2 iconorange drag left 2
orange two finger triple tap 2 icontwo finger triple tap 2
orange two finger horizontal swipe 2 iconorange two finger horizontal swipe 2
orange omnidirectional drag 2 iconorange omnidirectional drag 2
orange vertical flick 2 iconvertical flick 2
orange horizontal flick 2 iconhorizontal flick 2
orange swipe left iconswipe left
orange swipe right iconswipe right
orange tap and hold icontap and hold
orange swipe down iconswipe down
orange two finger tap icontwo finger tap
orange pinch iconpinch
orange swipe up 2 iconorange swipe up 2
orange spread iconspread icon
orange swipe right 2 iconorange swipe right 2
orange two finger swipe left 2 icontwo finger swipe left 2 icon

  1. Pages
  2. 1