Orange touchscreen icons

orange two finger double tap 2 icontwo finger double tap 2
orange rotate clockwise 2 iconrotate clockwise 2
orange tap icontap
orange rotate clockwise iconrotate clockwise icon
orange rotate counter clockwise 2 iconrotate counter clockwise 2
orange double tap icondouble tap
orange two finger double tap icontwo finger double tap
orange drag up icondrag up
orange tap 2 icontap 2

orange swipe up iconswipe up
orange drag down icondrag down
orange drag left iconorange drag left
orange two finger triple tap icontwo finger triple tap
orange flick down iconflick down
orange flick right iconflick right
orange tap and hold 2 iconorange tap and hold 2
orange vertical drag iconorange vertical drag
orange rotate counter clockwise iconrotate counter clockwise
orange two finger swipe down 2 icontwo finger swipe down 2
orange drag down 2 icondrag down 2 icon
orange two finger swipe right icontwo finger swipe right
orange vertical drag 2 iconvertical drag 2 icon
orange drag up 2 icondrag up 2
orange horizontal swipe 2 iconhorizontal swipe 2
orange horizontal drag iconhorizontal drag
orange drag right 2 icondrag right 2
orange flick down 2 iconflick down 2
orange omnidirectional drag iconomnidirectional drag
orange two finger omnidirectional swipe icontwo finger omnidirectional swipe icon
orange triple tap 2 icontriple tap 2
orange omnidirectional flick iconorange omnidirectional flick
orange two finger triple tap 2 icontwo finger triple tap 2 icon
orange spread 2 iconorange spread 2
orange pinch 2 iconpinch 2
orange horizontal drag 2 iconhorizontal drag 2 icon
orange two finger horizontal swipe 2 icontwo finger horizontal swipe 2
orange omnidirectional flick 2 iconorange omnidirectional flick 2
orange omnidirectional drag 2 iconomnidirectional drag 2
orange drag left 2 icondrag left 2
orange vertical flick 2 iconvertical flick 2
orange swipe left iconorange swipe left
orange horizontal flick 2 iconhorizontal flick 2
orange swipe right iconswipe right
orange tap and hold icontap and hold
orange swipe down iconswipe down
orange two finger tap icontwo finger tap
orange pinch iconpinch
orange swipe up 2 iconswipe up 2
orange spread iconspread
orange swipe right 2 iconswipe right 2 icon
orange two finger swipe left 2 icontwo finger swipe left 2

  1. Pages
  2. 1