Web 2 orange baby icons


babybaby
baby 2baby 2
baby bottlebaby bottle
baby bottle 2baby bottle 2
pacifier 2pacifier 2
rattlerattle
pacifierpacifier
bottlebottle
strollerstroller

cribcrib
flying stork with bundleflying stork with bundle
storkstork
bibbib
stork with bundlestork with bundle
brickbrick
nappynappy
powderpowder
flying storkflying stork