Ice trash icons


trashtrash
trash 9trash 9
trash 3trash 3
trash 4trash 4
trash 6trash 6
trash 5trash 5
trash 7trash 7
trash 8trash 8
deletedelete

trash 2trash 2
reusereuse
empty trashempty trash
full trashfull trash
trash 10trash 10