Gray paper refresh icons

refresh 2refresh 2
refreshrefresh
sinchronizesinchronize
recurring appointmentrecurring appointment
make dicisionmake dicision